Överhoppningsbar tid innebär att kvalifikationstiden förskjuts. Det betyder att arbete som ligger längre tillbaka än 12 månader kan räknas med i arbetsvillkoret och även användas för beräkning av genomsnittlig arbetstid och inkomst.

Bedömningen sker kalendermånadsvis, antingen är en månad överhoppningsbar i sin helhet eller så ingår den i kvalifikationstiden. För att en månad ska vara överhoppningsbar ska den till minst hälften bestå av överhoppningsbar tid (se exempel på överhoppningsbar tid nedan). En månad som kan räknas med i arbetsvillkoret p g a att du arbetat 80 timmar eller mer (50 timmar om alernativregeln används) kan inte hoppas över oavsett hur mycket överhoppningsbar tid det i övrigt finns i månaden. Den överhoppningsbara tiden är begränsad till 5 år.

Exempel på överhoppningsbar tid är:

  • Tid med styrkt sjukdom (normalt krävs att sjuklön eller sjukpenning från Försäkringskassan utgått för att det ska anses som styrkt sjukdom).
  • Tid med föräldrapenning
  • Tid med vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn 2 år efter barnets ankomst till familjen.
  • Tid med hel närståendepenning
  • Tid då du haft uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett sådant hem som avses i 6 kap 6 § första och tredje styckena socialtjänstlagen samt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, om uppdraget, på socialnämndens begäran, varit av sådan omfattning att du varit tvungen att helt avstå från förvärvsarbete och mottagandet inte bedrivits yrkesmässigt.
  • Tid med militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten
  • Tid då du genomgått en heltidsutbildning som du avslutat efter fyllda 25 år. Om du inte fyllt 25 år när du avslutat heltidsutbildningen krävs det att du arbetat heltid 5 månader sammanhängande någon gång innan utbildningen påbörjades.
  • Tid då du varit frihetsberövad på kriminalvårdens område.
  • Tid då du utfört arbete som finansierats med särskilt anställningsstöd

Det finns fler mindre vanliga situationer som även de utgör överhoppningsbar tid, se 16- 17 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Kontakta SHA om du vill veta om just det du haft kan anses utgöra överhoppningsbar tid eller inte.