En av grundreglerna för att få ersättning från den svenska arbetslöshetsförsäkringen har alltid varit att man ska ha varit etablerad på arbetsmarknaden. Man ska alltså ha förlorat ett arbete och en förvärvsinkomst. Därför finns kravet på att man ska uppfylla ett arbetsvillkor för att visa att man har aktuell anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetsvillkoret innebär att du före arbetslösheten ska ha förvärvsarbetat under en viss tid och i en viss omfattning.

Kvalifikationstid

Arbetsvillkoret ska vara uppfyllt under en kvalifikationstid om tolv månader (ramtiden), normalt de tolv månaderna närmast före anmälan om arbetslöshet. Kvalifikationstiden utgörs alltid av hela kalendermånader.

Den månad du anmäler dig som arbetslös ingår i kvalifikationstiden om du arbetat så mycket att den är tillgodoräkningsbar i ett arbetsvillkor (80 resp 50 timmar beroende på vilket arbetsvillkor som används, se mer nedan)

Överhoppningsbar tid

Kvalifikationstiden kan förskjutas om det finns så kallad överhoppningsbar tid, t ex styrkt sjukdom, föräldrapenning, avslutade heltidsstudier. Läs mer om överhoppningsbar tid.

Omfattning av arbetet

För att uppfylla ett arbetsvillkor ska du under kvalifikationstiden ha arbetat minst sex månader med minst 80 timmar i var och en av dessa sex månader. Detta är den så kallade huvudregeln.

Det finns också en alternativregel. För att uppfylla arbetsvillkoret enligt alternativregeln måste du under kvalifikationstiden ha arbetat sex månader i följd med minst 50 timmar i var och en av dessa sex månader och den sammanlagda tiden i dessa sex månader måste vara minst 480 timmar.

Vad räknas som arbete?

Som arbete räknas avlönat arbete för annans räkning men också arbete i egen verksamhet i förvärvssyfte. Oavlönat arbete kan normalt inte tillgodoräknas i ett arbetsvillkor och inte heller tid då ett eget företag har varit registrerat men ingen verksamhet bedrivits i detta.

Har du varit medhjälpande make/maka i din makes/makas enskilda näringsverksamhet krävs att du i din självdeklaration deklarerat för ett överskott av näringsverksamheten för att arbetet ska kunna räknas som arbete vid bestämmande av arbetsvillkoret.

Tid under vilken du inte utfört arbete men ändå fått inkomst från förvärvsarbete kan i vissa fall tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. Som exempel kan nämnas tid med permitteringslön, betald semester från anställning, ferielön eller annan ersättning från arbetsgivaren under perioder när arbete inte utförs. Om du som egen företagare efter det att du upphört med verksamheten, på grund av tidigare upparbetat kapital i företaget, fortsätter ta ut inkomst från ditt företag kan den tiden inte tillgodoräknas i ett arbetsvillkor.  

Om det behövs får även tid då du har fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenningsförmån enligt socialförsäkringsbalken tillgodoräknas, dock tillsammans under högst två kalendermånader.

Arbete i eget företag som bedrivits under tid med starta-eget bidrag betraktas inte som arbete vid prövning av arbetsvillkoret. Inte heller arbete som finansierats med särskilt anställningsstöd får ligga till grund för ett arbetsvillkor.