Den arbetslöshetsersättning som vi på SHA betalar ut består av statsbidrag.

Därför måste vi göra en utredning om något tyder på att du fått för mycket ersättning från oss. Ska du betala tillbaka ersättning till oss måste vi i vår tur betala tillbaka ersättningen till staten.

Du kan bli återbetalningsskyldig

Om du får ersättning från oss som du inte har rätt till kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen om:

- det är du som har orsakat att pengarna betalats ut fel, oavsett om du förstod att du inte hade rätt till pengarna eller inte.

- det inte är du som har orsakat att pengarna betalats ut fel, men du har insett eller borde ha insett att du inte hade rätt till pengarna.

- även om du först får ersättning från a-kassan under en period som du då har rätt till, men i efterhand får lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för perioden ska du betala tillbaka arbetslöshetsersättningen som du har fått för samma period.

Uteslutning eller frånkännande

Om någon medvetet eller grovt vårdslöst lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter till a-kassan ska, om uppgifterna har betydelse för personens rätt till medlemskap eller ersättning, a-kassans styrelse utesluta denne ur a-kassan. Om särskilda skäl talar emot en uteslutning ska styrelsen istället frånkänna personen ersättning. Detsamma gäller den som medvetet eller av grov vårdslöshet har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden av betydelse för rätten till ersättning. Kassaföreståndaren får efter uppdrag av styrelsen fatta beslut gällande uteslutning och frånkännande, utom när det gäller omprövning.

En uteslutning innebär att personen inte längre är med i a-kassan och inte längre kan få ersättning från a-kassan. Han eller hon kan gå med i en a-kassa igen, men måste då vara medlem igen i tolv månader och dessutom uppfylla ett arbetsvillkor innan ersättning kan betalas ut.

Om man istället blir frånkänd ersättning betyder det att man inte kan få ersättning under viss tid. Frånkännandetiden ska vara minst 45 ersättningsdagar och kan högst vara 195 ersättningsdagar. Dessa dagar avräknas även från ersättningsperioden. Dessutom finns det då ett krav på att man ska ha arbetat i minst 80 dagar innan ersättning kan utgå igen.

Polisanmälan

Den som medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden och på så sätt orsakar att ersättning från a-kassan betalas ut fel kan dömas för bidragsbrott. Den som lämnar sådana uppgifter eller underlåter att lämna uppgifter genom att vara grovt oaktsam kan istället dömas för vårdslöst bidragsbrott. Det räcker med att det är fara för att ersättning betalas ut fel, det krävs inte att några pengar har betalats ut.

A-kassan är skyldig att polisanmäla om vi misstänker att någon har begått ett bidragsbrott.

Vi kan också polisanmäla i andra fall, till exempel om vi anser att någon gjort sig skyldig till bedrägeri, urkundsförfalskning eller osann försäkran.

Skyldighet att meddela andra myndigheter

Om vi skulle misstänka att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, eller en kommun har betalat ut ersättning, bidrag eller studielån till någon som inte har rätt till det är vi enligt lag skyldiga att meddela den myndigheten att så är fallet.

Ränta

Om a-kassan finner att du skulle vara återbetalningsskyldig får du ett skriftligt beslut om det. Beslutet gäller omedelbart även om du begär omprövning.

Om ersättningen som du ska betala tillbaka har betalats ut till dig efter den 1 mars 2009 måste vi ta ut ränta om du inte betalar inom 30 dagar från beslutsdatumet. Kontakta oss om en eventuell avbetalningsplan om du inte kan betala hela beloppet i tid!

För de pengar du är skyldig oss får a-kassan en skuld till staten och vi vill inte höja medlemsavgiften för andra medlemmar för att finansiera sådana skulder. IAF som är tillsynsmyndighet kräver dessutom att vi driver in pengarna. Om du inte betalar i tid kan indrivningen, utöver räntekostnad, även betyda andra kostnader för dig såsom inkassokostnad och påminnelseavgifter.

Anmäl ändrade förhållanden!

Det är viktigt att lämna riktiga och fullständiga uppgifter till SHA och att omgående anmäla ändrade förhållanden. Om något förhållande av betydelse för rätten till arbetslöshetsersättning skulle förändras är du skyldig att anmäla detta så snart du fått kännedom om de ändrade förhållandet och senast inom 14 dagar från det att du fick kännedom om förändringen måste du ha meddelat a-kassan.