Under den tid du är anmäld som arbetssökande måste du aktivt söka lämpliga arbeten. Hur du söker arbete, vilken typ av arbete du ska söka och vilka andra åtgärder du ska vidta för att få arbete ska du i första hand diskutera med din arbetsförmedlare.

Handlingsplan

Tillsammans med arbetsförmedlingen ska du upprätta en handlingsplan för ditt arbetssökande. Din utbildning och yrkeserfarenhet ska beaktas så att onödig yrkesväxling undviks, till exempel om arbetslösheten för ditt yrke anses vara tillfällig. Skulle arbetsförmedlingen anse att du inte uppfyller kraven på att vara aktivt arbetssökande eller om du tackar nej till ett arbete eller en arbetsmarknadspolitisk åtgärd rapporteras det till oss på a-kassan som utreder om arbetet eller åtgärden var lämplig. Har du tackat nej till något arbete eller någon åtgärd som anses lämplig kan du stängas av från rätt till ersättning.

Om du och arbetsförmedlingen inte är överens om vad som ska göras för att häva arbetslösheten är det arbetsförmedlingens bedömning som är bestämmande. Om du inte accepterar arbetsförmedlingens bedömning meddelas a-kassan som gör en självständig prövning på det underlag som kommit in.

Du är också skyldig att besöka eller kontakta arbetsförmedlingen vid tidpunkt som överenskommits eller på annat sätt beslutats av arbetsförmedlingen. Om du får förhinder till ett inbokat besök på arbetsförmedlingen är det viktigt att du snarast kontaktar arbetsförmedlingen.

Lämpligt arbete

När du är arbetslös ska du söka och vara beredd att ta alla tillgängliga lämpliga arbeten och arbetsmarknadsåtgärder. Ett arbetes lämplighet avgörs mot bakgrund av den rådande arbetsmarknaden, dina förutsättningar för arbetet och av hur länge du varit arbetslös.

Om en arbetsgivare anser att dina kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa dig anses arbetet vara lämpligt även om du själv gör en annan bedömning av dina kunskaper och färdigheter. Om arbetsgivaren anser att din utbildning och/eller erfarenhet är tillräckliga kan alltså inte du tacka nej till ett arbete för att du anser att du inte har rätt utbildning.

Kan man begränsa sökområdet?

Du kan som huvudregel inte begränsa ditt arbetssökande till den ort du bor på eller till närområdet utan du måste söka och vara beredd på att ta arbete i hela landet. Bor du i gränstrakter ska du även vara beredd att ta arbete i grannlandet.

Arbete på annan ort

Erbjuds du arbete på en ort som ligger så långt bort att du inte kan dagpendla är arbetet lämpligt om det är möjligt att få tillgång till boende på arbetsorten. Har du familj ska det inom rimlig tid vara möjligt att ordna ny familjebostad.

Familjeskäl

Du kan av familjeskäl ha rätt att begränsa ditt sökområde under en skälig övergångsperiod. Med familjeskäl avses till exempel att ett barn eller någon annan medlem i din hushållsgemenskap är beroende av daglig tillsyn och stöd från dig och att hushållet inte kan flyttas. Vad som är en skälig övergångsperiod bedöms utifrån de särskilda förhållanden som gäller i ditt fall. Du måste aktivt försöka finna lösningar för att minska din lokala bundenhet. Du måste dock under hela arbetslösheten vara beredd på att dagpendla.

Med familjeskäl avses i huvudsak följande;

a) ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av den sökandes tillsyn och stöd och kräver därför den sökandens dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas.

b) den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort.

c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete.

Skälig övergångsperiod

Med skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för att den sökande ska finna lösningar som gör att beroende och stödbehov kan tillgodoses på annat sätt. Ett arbete ska därefter anses vara lämpligt om den sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje vecka.

Medicinska hinder

Har du medicinska skäl för att inte söka eller ta ett arbete ska dessa styrkas med ett läkarutlåtande som beskriver dina förutsättningar för att klara det anvisade eller erbjudna arbetet. Kom ihåg att informera din arbetsförmedlare om dina medicinska hinder.

Löfte om nytt arbete

Erbjuds du arbete har du rätt att tacka nej till det om du vid tiden för erbjudandet redan har avtalat om ett annat arbete och det andra arbetet ska påbörjas inom en månad. Du måste skriftligen kunna styrka att du avtalat om annat arbete.

Detta gäller inte om de två arbetena går att kombinera eller om du erbjuds tidsbegränsade lämpliga arbeten, som avslutas innan det avtalade arbetet påbörjas. 

Sjuk under arbetslösheten

Du kan inte vara sjuk och arbetslös på samma gång. Om du blir sjuk under din arbetslöshet ska du anmäla det till Försäkringskassan och få sjukpenning därifrån. Kom ihåg att kryssa "sjuk" på dina tidrapporter för de dagarna. Skulle du vara sjuk en längre tid ska du också meddela din arbetsförmedlare. Glöm inte att även meddela Arbetsförmedlingen den första dagen när du är frisk igen. 

Aktivitetsrapport

Den som är arbetslös ska en gång per månad redovisa vilka åtgärder han/hon vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Redovisningen sker i form av en aktivitetsrapport som lämnas till arbetsförmedlingen. Kontrollera med arbetsförmedlingen när du ska lämna din aktivitetsrapport. Om du inte lämnar aktivitetsrapport i tid kommer arbetsförmedlingen att meddela oss på arbetslöshetskassan och du riskerar en varning eller avstängning från arbetslöshetsersättning.

Ansvarsfördelning mellan arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassan

Arbetsförmedlingen kontrollerar att den sökande uppfyller de allmänna villkoren i 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring samt att den sökande handlar i enlighet med reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. När arbetsförmedlingen får kännedom om att en sökande inte uppfyller villkoren för rätt till ersättning eller har handlat i strid med reglerna i arbetslöshetsförsäkringen ska arbetsförmedlingen meddela a-kassan. A-kassan ska sedan, efter utredning, fatta beslut om eventuell åtgärd. De handlingar som kan föranleda åtgärd är om den sökande missköter arbetssökandet, om den sökande förlänger tiden i arbetslöshet eller om den sökande själv orsakar sin arbetslöshet.

Åtgärder då den sökande missköter arbetssökandet

I 43 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anges att en sökande ska varnas om han/hon

 1. utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan

 2. utan godtagbart skäl inte lämnat aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen inom utsatt tid

 3. utan godtagbart skäl inte besökt eller tagit kontakt med arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt

 4. utan godtagbart skäl inte sökt anvisat lämpligt arbete, eller

 5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten

Om misskötsamheten upprepas inom samma ersättningsperiod ska den sökande stängas av från rätt till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället och 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället. Vid ett femte fall av misskötsamhet under ersättningsperioden har den sökande inte rätt till ersättning förrän han/hon uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Åtgärder då den sökande förlänger tiden i arbetslöshet

En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar, om han/hon utan godtagbart skäl

 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete

 2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd

 3. avvisat en anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas

Om sökanden förlänger tid i arbetslöshet i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod ska han/hon stängas av från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättningsdagar vid det tredje tillfället. Vid ett fjärde tillfälle under samma ersättningsperiod har den sökande inte rätt till ersättning förrän han/hon uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Åtgärder då den sökande orsakar arbetslösheten 

I 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anges att en sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han/hon

 1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete

 2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete

 3. utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas

 4. uppträtt på sådant sätt att arbetsförmedlingen återkallat anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas

Den sökande ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt att arbetet/programmet skulle ha varat i högst 10 dagar. Om sökanden orsakar sin arbetslöshet en andra gång i anslutning till eller inom samma ersättningsperiod ska han/hon på nytt stängas av från ersättning under 45 ersättningsdagar. Om det upprepas en tredje gång under samma ersättningsperiod har sökanden inte rätt till ersättning förrän han/hon uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Utläggning av avstängningstid

Alla typer av avstängningar ska fullgöras inom 112 kalenderdagar och läggas ut från det att den avstängningsgrundande situationen inträffat.

Innehållande av ersättning

Om det kan antas att den sökande inte uppfyller de allmänna grundläggande villkoren eller har handlat på sätt som kan föranleda avstängning kan arbetslöshetskassan innehålla ersättning under utredningstiden. Ersättningen får hållas inne till dess att arbetslöshetskassan slutligt prövat frågan om rätt till ersättning dock högst med det belopp som kan komma ifråga i det slutliga beslutet.