Den högsta dagpenningen som kan betalas ut är 910 kronor och gäller under de första hundra dagarna i ersättningsperioden, därefter är den högsta dagpenningen 760 kronor under resten av ersättningsperioden. Det innebär att den som har tjänat 25 025 kronor i månaden eller mer får högsta dagpenning. Är man arbetslös på heltid får man då 20 020 kronor före skatt. 

För den som får, återkallat eller skjutit upp pension görs avdrag från dagpenningen, läs mer om det här - Pension 

Dagsförtjänsten beräknas olika beroende på om man varit företagare eller anställd. Även normalarbetstiden spelar roll, framför allt för den som haft låg inkomst eller har arbetat som anställd.

Företagare

Dagsförtjänsten för företagaren grundas på den inkomst från verksamheten såsom den framgår den senaste taxeringen som är beslutad eller, om det är mer förmånligt på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår den senaste taxeringen. Det är tidpunkten för kassans beslut som är avgörande för vad som menas med senaste taxering.

En företagares dagsförtjänst är enligt föreskrift 1/260-del av årsinkomsten vilket innebär att om den senaste taxeringen används så ska inkomsten delas med 260 och om de två föregående årens inkomster används ska inkomsten delas med 520 (2 år x 260).

Exempel

Kassan beslutar om en dagsförtjänst i april månad 2017. Då är normalt sett inte taxeringen för 2017 (inkomståret 2016) klar ännu då den inte brukar bli klar och beslutad förrän senare under året. Det innebär att taxeringen 2016 som bygger på inkomståret 2015 är senaste taxeringen.  Vid taxeringen 2016 taxerade medlemmen för en inkomst från verksamheten om 160 000 kronor, vid taxeringen 2015 för en inkomst från verksamheten om 180 000 kronor och vid taxeringen 2014 för en inkomst från verksamheten om 220 000 kronor.

Huvudregeln, att beräkna på taxeringen 2016, ger en dagsförtjänst om 615,38 kronor (160 000 kr / 260) vilket medför en dagpenning (på 80-procentsnivån) om 493 kronor. Alternativet att beräkna på de två åren dessförinnan (taxeringarna 2015 och 2014) ger en dagsförtjänst om 769,23 kronor vilket medför en dagpenning (på 80-procentsnivån) om 616 kronor. Det senare alternativet är alltså förmånligare och ska därför användas.

För en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade får dagsförtjänsten grundas på företagarens tidigare anställning om det är förmånligare. Ramtiden ska då avse de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande startade sin verksamhet. Detta innebär att om du lägger ner din verksamhet inom 24 månader från det du startade den p g a att den inte gått att försörja sig på men du innan du startade företaget hade en anställning med bättre inkomst kan kassan få beräkna din dagpenning på vad du hade i inkomst från anställningen.

Anställda

För anställda beräknas dagsförtjänsten genom att inkomsten från anställningen under ramtiden divideras med antal arbetade timmar under ramtiden och sedan multipliceras detta med den framräknade normalarbetstiden för att slutligen divideras med fem (5).

Exempel

Medlemmen blir arbetslös den 1 juni 2017. Ramtiden blir då de tolv månaderna juni 2016 t o m maj 2017. Under denna period har medlemmen arbetat som timanställd under perioden juni 2016 t o m december 2016 och under de sju månaderna arbetat sammanlagt 630 timmar. Lönen från det arbetet var 115 kronor per timme. Från den 1 januari 2017 t o m den 30 maj 2017 har medlemmen haft en anställning på heltid. Medlemmen har arbetat 20 timmar övertid men har inte någon frånvaro. Månadslönen har varit 21 000 kronor och ersättningen för övertid var 240 kronor per timme.

För den som har varit anställd på heltid under en hel månad och inte har någon frånvaro beräknas arbetstiden till 176 timmar per månad. Detta innebär att medlemmen under januari 2012 t o m maj 2012 anses ha arbetat 880 + 20 timmar. Till detta kommer de 630 timmarna under perioden juni 2011 t o m december 2011 vilket medför sammanlagt 1 530 timmar. Normalarbetstiden erhålles genom att det totala antalet timmar divideras med 51,96 vilket ger 29,45. Detta ska avrundas till närmaste hela tal, d v s 29. Dagsförtjänsten får man genom att ta den totala inkomsten under ramtiden som uppgår till 177 450 kronor (630 tim x 115 kr + 5 mån x 21 000 kr) och dividerar med antalet arbetade timmar under ramtiden som är 1 530 timmar. Därefter ska det multipliceras med normalarbetstiden som räknats fram till 29 timmar/vecka och slutligen divideras med fem (5) då arbetslöshetsförsäkringen bygger på en femdagarsvecka. Detta ger en dagsförtjänst om 672,69 kronor vilket medför en dagpenning (på 80-procentsnivån) om 539 kronor.

Både företag och anställning

För den som drivit både företag och haft en anställning och varken företaget eller anställningen uppfyller villkoren för bisyssla ska dagsförtjänsten grundas på en blandning av inkomsten från företaget framräknad enligt företagarreglerna och inkomsten från anställningen

Förmåner

Utöver den vanliga arbetsinkomsten får vissa typer av förmåner medräknas i underlaget för beräkning av normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenning. Det rör sig om sjuklön graviditetspenning, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken. Även ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön får medräknas. En förutsättning för att ovanstående förmåner ska få medräknas är att man också har arbetat minst 50 timmar i den månaden det gäller.