Den sökande ska enligt 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring stängas av från rätt till ersättning om den sökande

1 utan giltig anledning lämnat sitt arbete,

2 på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete

3 utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas, eller

4 uppträtt på ett sådant sätt att den offentliga arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas

När ska avstängning ske?

Om du på egen begäran säger upp dig från en anställning drabbas du som huvudregel av en avstängning under en viss tid. Efter avstängningstiden har du dock rätt till ersättning enligt övriga regler. Regeln är till för att förhindra att en sökande säger upp sig från sin anställning till förmån för arbetslöshetsersättning om det inte finns någon giltig anledning.

Samma regler gäller även för företagare, d v s en företagare som säljer eller lägger ner sitt företag utan att det finns giltig anledning drabbas av en avstängning.

Hur länge blir man avstängd?

Avstängningstiden enligt 43 b § är normalt sett 45 ersättningsdagar som ska fullgöras inom en ramtid om 112 kalenderdagar. Om arbetet/programmet skulle varat högst 10 dagar är avstängningstiden istället 20 ersättningsdagar, t ex vid uppsägning från ett kort vikariat om en vecka.

Anställda

För en anställd framgår normalt av arbetsgivarintyget om den anställde sagt upp sig själv eller inte. Har den anställde sagt upp sig själv ska avstängning som huvudregel ske om inte någon giltig anledning finns.

Även situationer där det på arbetsgivarintyget anges att det är arbetsgivaren som sagt upp den anställde men det är den anställde som orsakat uppsägningen kan medföra en avstängning.

Företagare

En företagare vållar så gott som alltid sin egen arbetslöshet varför huvudregeln kan sägas vara att avstängning ska ske om inte någon giltig anledning finns.

Giltig anledning för uppsägning/försäljning/nedläggning

En giltig anledning för att säga upp sig från en anställning eller sälja/lägga ner ett företag kan vara hälsoskäl. Detta ska vara styrkt med ett läkarutlåtande där det ska framgå att arbetet var olämpligt av hälsoskäl, varför arbetet var olämpligt samt att läkaren uppmanat den sökande att byta arbete p g a hälsoskälen. Vidare ska ansträngningar gjorts för att komma tillrätta med problemen (omplacering, hjälpmedel etc) före arbetslösheten och läkarutlåtandet ska vara upprättat innan man säger upp sig eller säljer/lägger ner företaget.

En företagare kan också ha också giltig anledning om han eller hon inte kunnat försörja sig på vad företaget givit (”dålig lönsamhet”). Det som anges i förarbetena till lagregeln är att om företagarens nettointäkt (numera "överskott i näringsverksamheten") understigit tre gånger basbeloppet kan denne anses ha en så dålig lönsamhet att man har en giltig anledning för att lägga ner eller sälja sin verksamhet. Gränsbeloppet har i praxis förskjutits mot fyra basbelopp.

Dock måste a-kassan alltid se till alla omständigheter i det specifika ärendet. Har den sökande ett lågt överskott i näringsverksamheten på grund av stora avsättningar till periodiseringsfonder etc kan avstängning ändå ske. Likadant om löneuttaget ur aktiebolaget varit lågt men det finns gott om fritt eget kapital i bolaget. Det är därför svårt att exakt ange vad som utgör så dålig lönsamhet att man anses ha en godtagbar anledning att lägga ner eller sälja sin rörelse. A-kassan gör i varje ärende en bedömning av om företaget får anses ha kunnat ge en  i arbetslöshetsförsäkringens mening rimlig försörjning.

Även andra orsaker kan vara att anse som giltig anledning. Det som kan sägas vara gemensamt är att det beror på något som företagaren inte kunnat råda över. Bedömningen ska dock göras restriktivt, vilket innebär att det krävs mycket starka skäl för att undgå en avstängning. 

Otillbörligt uppförande

Avstängning på grund av otillbörligt uppförande enligt 43 b § punkt 2 är ganska ovanligt. Oftast sker detta om den sökande avskedats eller något liknande.

Även en företagare kan omfattas av punkt 2, t ex om han/hon p g a misskötsamhet blir av med f-skattsedeln eller något tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten.

Om du ännu en gång säger upp dig själv

Om du inom samma ersättningsperiod på nytt orsakar din arbetslöshet på sätt som anges i 43 b § ska du åter stängas av från rätt till arbetslöshetsersättning under ytterligare 45 ersättningsdagar. Om du en tredje gång inom samma ersättningsperiod skulle orsaka din arbetslöshet upphör rätten till arbetslöshetsersättning tills du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor.