Den högsta ersättning som kan betalas ut är 910 kronor per dag och gäller under de första hundra dagarna i ersättningsperioden, därefter är den högsta ersättningen per dag 760 kronor under resten av ersättningsperioden. Det innebär att den som har tjänat 25 025 kronor i månaden eller mer får den högsta ersättningen. Är man arbetslös på heltid får man då 20 020 kronor före skatt. 

För den som får utbetalning av pension (ålderspension eller tjänstepension) görs avdrag från ersättningen, läs mer om det här - Pension 

Den genomsnittliga inkomsten beräknas olika beroende på om man varit företagare eller anställd. Även den genomsnittliga arbetstiden har betydelse för ersättningens storlek, framför allt för den som haft låg inkomst eller har arbetat som anställd.

Företagare

Den genomsnittliga inkomsten för företagaren grundas på den inkomst från verksamheten såsom den framgår av det senaste beslutet om slutlig skatt eller, om det är mer förmånligt på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i det senaste beslutet om slutlig skatt. Det är tidpunkten för a-kassans beslut som är avgörande för vad som menas med senaste beslut om slutlig skatt.

En företagares genomsnittliga inkomst beräknas enligt föreskrift till 1/260-del av årsinkomsten vilket innebär att om det senast beslutet om slutlig skatt används så ska inkomsten delas med 260 och om de två föregående årens inkomster används ska inkomsten delas med 520 (2 år x 260).

Exempel

A-kassan beslutar om en genomsnittlig inkomst i april månad 2018. Då är normalt sett inte taxeringen för 2018 (inkomståret 2017) klar ännu då den inte brukar bli klar och beslutad förrän senare under året. Det innebär att taxeringen 2017 som bygger på inkomståret 2016 är senaste beslut om slutlig skatt. Vid taxeringen 2017 taxerade företagaren för en inkomst från verksamheten om 160 000 kronor, vid taxeringen 2016 för en inkomst från verksamheten om 180 000 kronor och vid taxeringen 2015 för en inkomst från verksamheten om 220 000 kronor.

Huvudregeln, att beräkna på taxeringen 2017, ger en genomsnittlig inkomst per dag om 615,38 kronor (160 000 kr / 260) vilket medför en ersättning per dag (på 80-procentsnivån) om 493 kronor. Alternativet att beräkna på de två åren dessförinnan (taxeringarna 2016 och 2015) ger en genomsnittlig inkomst per dag om 769,23 kronor vilket medför en ersättning per dag (på 80-procentsnivån) om 616 kronor. Det senare alternativet är alltså förmånligare och ska därför användas.

För en företagare som upphör att bedriva näringsverksamhet inom 24 månader från det att verksamheten startade får den genomsnittliga inkomsten beräknas på företagarens tidigare anställning om det är förmånligare. Ramtiden ska då avse de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande startade sin verksamhet. Detta innebär att om du lägger ner din verksamhet inom 24 månader från det du startade den p g a att den inte gått att försörja sig på men du innan du startade företaget hade en anställning med bättre inkomst kan a-kassan få beräkna din ersättning på vad du hade i inkomst från anställningen

Anställda

För anställda beräknas den genomsnittliga inkomsten per dag genom att inkomsten från anställningen under ramtiden divideras med antal arbetade timmar under kvalifikationstiden (även benämnd ramtiden) och sedan multipliceras detta med den framräknade normalarbetstiden för att slutligen divideras med fem (5).

Exempel

Du blir arbetslös den 1 juni 2018. Kvalifikationstiden blir då de tolv månaderna juni 2017 t o m maj 2018. Under denna period har du arbetat som behovsanställd under perioden juni 2017 t o m december 2017 och under de sju månaderna arbetat sammanlagt 630 timmar. Lönen från det arbetet var 115 kronor per timme. Från den 1 januari 2018 t o m den 30 maj 2018 har du haft en anställning på heltid. Du har arbetat 20 timmar övertid men har inte någon frånvaro. Månadslönen har varit 21 000 kronor och ersättningen för övertid var 240 kronor per timme.

För den som har varit anställd på heltid under en hel månad och inte har någon frånvaro beräknas arbetstiden till 176 timmar per månad. Detta innebär att du under januari 2018 t o m maj 2018 anses ha arbetat 880 + 20 timmar. Till detta kommer de 630 timmarna under perioden juni 2017 t o m december 2017 vilket medför sammanlagt 1 530 timmar. Den genomsnittliga arbetstiden beräknas genom att det totala antalet timmar divideras med 51,96 vilket ger 29,45. Detta ska avrundas till närmaste hela tal, d v s 29. Den genomsnittliga inkomsten per dag får man genom att ta den totala inkomsten under kvalifikationstiden som uppgår till 177 450 kronor (630 tim x 115 kr + 5 mån x 21 000 kr) och dividerar med antalet arbetade timmar under kvalifikationstiden som är 1 530 timmar. Därefter ska det multipliceras med den genomsnittliga arbetstiden som räknats fram till 29 timmar/vecka och slutligen divideras med fem (5) då arbetslöshetsförsäkringen bygger på en femdagarsvecka. Detta ger en genomsnittlig ersättning per dag om 672,69 kronor vilket medför en ersättning per dag (på 80-procentsnivån) om 539 kronor.

Både företag och anställning

För den som drivit både företag och haft en anställning och varken företaget eller anställningen uppfyller villkoren för godkänt extraarbete ska den genomsnittliga inkomsten grundas på en blandning av inkomsten från företaget framräknad enligt företagarreglerna och inkomsten från anställningen

Förmåner

Utöver den vanliga arbetsinkomsten får vissa typer av förmåner medräknas i underlaget för beräkning av genomsnittlig arbetstid och inkomst. Det rör sig om sjuklön, graviditetspenning, föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken. Även ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön får medräknas. En förutsättning för att ovanstående förmåner ska få medräknas är att man också har arbetat minst 50 timmar i den månaden det gäller.