Företagare har liksom andra försäkrade rätt till ersättning vid arbetslöshet men för den som huvudsakligen varit egen företagare finns det ingen möjlighet att kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet. Det går alltså inte att ”stämpla upp”.

Vem är företagare?

I 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring anges att med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

För att anses som företagare krävs alltså att man:                                    

- bedriver näringsverksamhet (oavsett bolagsform)

- utför arbete i verksamheten och

- har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Den som är majoritetsägare, eller ensam firmatecknare, eller firmatecknare och styrelsemedlem/-suppleant, eller VD eller som genom sin kompetens, sina åtgärder och ställningstaganden till stor del avgjort det ekonomiska utfallet i rörelsen anses ha ett väsentligt inflytande.

När är en företagare arbetslös?

Du som har varit företagare men har kvar bolaget/firman anses vara arbetslös förutsatt att ingen, varken du eller någon annan, vidtar några åtgärder i verksamheten.  Med åtgärder avses inte enstaka avvecklingsåtgärder som inte var möjliga att vidta innan verksamheten lades ner, t ex avregistrering av F-skatt och/eller moms, avregistrering hos Bolagsverket, återkallande av tillstånd, försäljning av lokal eller fastighet, uppsägning av hyresavtal, åtgärd med anledning av konkurs, åtgärd med anledning av likvidation, indrivning av kvarstående fakturor.

Även om du hyr ut en lokal eller arrenderar ut mark som nyttjats eller brukats i näringsverksamheten, anses du som arbetslös under förutsättning att du inte tidigare hyrt ut lokalen eller arrenderat ut marken i näringsverksamheten. Du kan däremot inte arrendera ut en hel verksamhet.

Alternativt är du arbetslös när du helt har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har något väsentligt inflytande över verksamheten. Detta innebär att du måste ha överlåtit ditt ägande, du kan inte fortsätta arbeta på deltid i den verksamhet du drivit och samtidigt uppbära a-kassa och du kan heller inte fortsätta vara styrelseledamot eller ha firmateckningsrätt.

Företag på deltid

Du som har kombinerat anställning med ditt företagande hittar mer information om regler kring godkänt extraarbete och s k deltidsföretag här - Godkänt extraarbete och Deltidsföretag.

Formella skäl

Finns du med i ett företag av enbart formella skäl, och inte utför arbete i verksamheten, betraktas du inte som företagare.

Uppdragstagare

Om du arbetar som uppdragstagare måste a-kassan bedöma om du är självständig eller osjälvständig i förhållande till din/dina uppdragsgivare.

  • Om du betraktas som en självständig uppdragstagare jämställs du med en företagare i arbetslöshetsförsäkringen.

  • Om du betraktas som en osjälvständig uppdragstagare jämställs du med en anställd i arbetslöshetsförsäkringen.

Att jämställas med en företagare betyder att bestämmelserna om företagares rätt till ersättning gäller, vilket till exempel innebär att man inte kan få ersättning jämsides med sitt uppdragstagande även om man inte tar uppdrag på heltid.