Vad är ett godkänt extraarbete?

Om du före arbetslösheten arbetat heltid och jämsides med heltidsarbetet haft ett extraarbete, oavsett om det varit en anställning eller ett företag, i minst tolv månader kan extraarbetet vara att betrakta som ett godkänt extraarbete. Det krävs att du utfört faktiskt arbete jämsides med heltidsarbetet.

Är det fråga om en anställning så krävs att lönen från extraarbetet inte överstigit 2 190 kronor per vecka.

Om det är ett företag som du haft som extraarbete vid sidan av ett annat eget företag krävs att verksamheterna är särskiljbara från varandra.

Godkännande av extraarbete

Om a-kassan godkänner ett extraarbete innebär det att den arbetade tiden i extraarbetet inte påverkar arbetslöshetsersättningen. Extraarbetet ska därför inte redovisas på tidrapporterna. När SHA godkänner ett extraarbete får du ett skriftligt beslut om detta och i beslutet framgår hur många timmar per vecka du har rätt att arbeta i ditt extraarbete utan att det påverkar arbetslöshetsersättningen.

Ett godkänt extraarbete behöver du inte redovisa på tidrapporterna.

Som arbetad tid och inkomst från extraarbetet räknas normalt den genomsnittliga arbetstid och inkomst du haft under de tolv månader som föregår arbetslösheten. Undantag kan göras t ex om du innan arbetslösheten studerat eller varit sjuk eller föräldraledig.

Ej godkänt extraarbete

Om a-kassan kommer fram till att en anställning inte kan godkännas som extraarbete innebär det att arbetstiden i extraarbetet måste redovisas på tidrapporterna. Om det är fråga om ett företag som inte godkänns som extraarbete så har du dock inte rätt till ersättning alls eftersom du anses vara företagare och därmed inte arbetslös.

Förändring av godkänt extraarbete

Skulle du utöka arbetstiden i ditt extraarbete utöver det som a-kassan godkänt kommer extraarbetet i sin helhet att påverka arbetslöshetsersättningen. Är det fråga om en anställning måste arbetstiden i extraarbetet då redovisas på tidrapporterna men är det fråga om ett företag upphör din ersättningsrätt helt eftersom du då anses vara företagare och inte arbetslös.

Skulle den genomsnittliga inkomsten i ditt godkända extraarbete öka och i och med det komma att överstiga 2 190 kronor i veckan reducerar den överstigande delen det ersättningsbelopp per dag som du har rätt till.

Du är skyldig att anmäla eventuella förändringar i ditt extraarbete till SHA. Det räcker inte med att du börjar redovisa arbetet på tidrapporterna utan du måste skriftligen meddela oss förändringar i extraarbetet senast inom 14 dagar.