Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Den som inte är medlem i en a-kassa eller den som är medlem i en a-kassa men inte uppfyller medlemsvillkoret kan få ersättning från grundförsäkringen. Ersättningen i grundförsäkringen är 365 kronor per dag (om du arbetat heltid under ramtiden).

Inkomstbaserad ersättning innebär att din ersättning baseras på vad du tidigare har tjänat och du kan då, under de 200 första ersättningsdagarna, få 80 procent av din genomsnittliga inkomst. Den genomsnittliga inkomsten beräknas olika beroende på om du varit egen företagare eller anställd före arbetslösheten. Det finns ett tak för vilken ersättning som kan utbetalas från arbetslöshetsförsäkringen. Den högsta ersättningen som kan lämnas är 910 kronor per dag under de första 100 dagarna av ersättningsperioden, från och med dag 101 i ersättningsperioden är den högsta ersättningen per dag 760 kronor.

För att kunna få inkomstbaserad ersättning måste det så kallade medlemsvillkoret vara uppfyllt. Ett av kraven är att du har varit medlem i a-kassan i minst tolv månader. Har du omedelbart innan inträdet i SHA varit medlem i en annan a-kassa kan du få tillgodoräkna dig den tiden. Det får dock normalt inte finnas något uppehåll mellan medlemskapen. Vid prövning av medlemsvillkoret kan bortses från avbrott i medlemstid som är kortare än en kalendermånad, det får dock inte finnas avbrott på mer än totalt åtta veckor under tolvmånadersperioden.

Utöver kravet på tolv månaders medlemskap krävs också att du efter inträdet i a-kassan uppfyllt ett arbetsvillkor.

Läs mer om arbetsvillkoret.

Läs mer om hur ersättningen beräknas här.