För utbetalning av arbetslöshetsersättning får a-kassan ett bidrag från staten. För att vi ska kunna få statsbidrag kräver staten att vi på SHA i likhet med alla andra erkända arbetslöshetskasor följer de regler som staten ställt upp.

Ersättningsregler

De regler som i huvudsak påverkar vår handläggning av ersättningsärenden är;

Lag(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (oftast förkortad ALF)

I ALF anges de övergripande och grundläggande reglerna för rätt till ersättning.

Länk till lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF)

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (oftast förkortad FALF)

I FALF har regeringen efter bemyndigande i ALF föreskriftsrätt avseende en del detaljer i lagstiftningen. Det är t ex i FALF som regler om s k deltidsföretag och regler om när det är möjligt att studera med bibehållen a-kassa finns.

Länk till förordning om arbetslöshetsförsäkring

Efter bemyndigande i ALF har tillsynsmyndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (förkortat IAF) givits rätt att inom vissa områden utfärda tillämpningsföreskrifter. De två huvudsakliga föreskrifter som berör rätten till arbetslöshetsersättning är

IAFFS 2016:3, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring

och

IAFFS 2015:3, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om lämpligt arbete

Länk till IAF:s föreskrifter

Då lag, förordning och föreskrift inte kan omfatta alla situationer som kan uppstå så finns det en hel del tillämpningar av regelverket som endast framgår av rättspraxis. Ärenden avseende arbetslöshetsersättning avgörs av de allmänna förvaltningsdomstolarna som i första instans är Förvaltningsrättten, andra instans är Kammarrätten och högsta instans är Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare benämnd Regeringsrätten)

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden är prejudicernade, d v s a-kassorna och underinstanserna måste följa den tillämpning som Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till.

Länk till avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen

Regler om medlemskap, avgifter, a-kassans verksamhet

Regler om medlemskap, medlemsavgifter etc återfinns huvudsakligen i;

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor (oftast förkortad LAK)

I 34 § LAK anges när man får bli medlem i a-kassan, i 37 § LAK anges när en medlem ska uteslutas och av 41 § finns regler om medlemsavgift.  Lagen innehåller även bestämmelser om utträde, hur a-kassan ska skötas, bestämmelser om föreningsstämma, statsbidrag etc.

Länk till lagen om arbetslöshetskassor (LAK)

Länk till förordning om arbetslöshetskassor

Även när det gäller a-kassornas verksamhet har IAF utfärdat föreskrifter, framför allt

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2014:6

Länk till IAF:s föreskrifter

Internationella regler

Då Sverige är medlem i EU och genom bilaterala avtal som staten ingått har a-kassan också en del internationella regler att tillämpa. Dessa regler berör i huvudsak den som flyttar mellan två EU/EES-länder eller åker till ett annat EU/EES-land för att arbeta eller söka arbete. Reglerna återfinns i;

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar.

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Rådets förordning (EEG) nr 859/2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser.

Avtal om fri rörlighet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan.

Nordisk konvention om social trygghet

Sveriges bilaterala konventioner om social trygghet.

IAF har försökt sammanställa de viktigaste reglerna och du kan hitta dem på IAF:s hemsida - IAF.