Utlandsarbete

För den som arbetar utomlands gäller särskilda regler. Genom Sveriges medlemskap i EU kan arbetsperioder och försäkringsperioder som fullgjorts i annat EU/EES-land tillgodoräknas för att uppfylla villkoren för rätt till ersättning i Sverige. EU/EES-länderna hittar du här - EU/EES länder.

Samordningen av arbetslöshetsersättning samt övriga socialförsäkringsförmåner styrs av ett komplicerat regelverk och om du funderar på börja arbeta utomlands bör du alltid i förväg ta kontakt med din a-kassa för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Om du fått arbete i annat EU/EES-land

Innan du börjar ditt arbete är det viktigt att du tar reda på i vilket land du ska vara arbetslöshetsförsäkrad. Huvudregeln är att du omfattas av arbetslandets försäkring men i vissa fall ska du vara försäkrad i Sverige även om du arbetar i ett annat land. Läs mer om detta här - Försäkringstillhörighet

De flesta länder inom EU har en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och du omfattas normalt av denna så fort du börjar arbeta. Det finns dock vissa länder som inte har arbetslöshetsförsäkring för samtliga som arbetar, t ex undantas egna företagare och vissa kategorier av arbetstagare i vissa länder. I Danmark är arbetslöshetsförsäkringen helt frivillig och man måste vara ansluten till en a-kassa för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Du måste själv ta reda på villkoren för att omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring. Det är viktigt att du är arbetslöshetsförsäkrad från den första arbetsdagen så att du inte får något glapp i din försäkringsperiod.

Om du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring bör du begära utträde från SHA då man inte kan omfattas av flera länders försäkring samtidigt. När du begär utträde ska du dock tänka på att medlemskap i SHA gäller för hel kalendermånad. Om du påbörjar det utländska arbetet mitt i en månad ska du se till att det inte uppstår något glapp i försäkringsperioden. 

Om du är bosatt i Sverige och uppbär arbetslöshetsersättning från Sverige och får ett deltidsarbete i annat EU/EES-land kan det finnas möjlighet att fortsätta uppbära fyllnadsersättning från den svenska a-kassan. En förutsättning är dock att du fortfarande står till arbetsmarknadens förfogande i Sverige. Du behöver också ett beslut från Försäkringskassan som visar att du fortfarande tillhör svensk arbetslöshetsförsäkring (och övrig socialförsäkring) under den tid du arbetar i annat EU/EES-land. Försäkringskassans beslut heter A1. Kontakta både Försäkringskassan och SHA i god tid innan du påbörjar deltidsarbete i annat EU/EES-land.  

Att tänka på om du fått arbete i annat EU/EES-land

- Kontrollera med arbetslandet att du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen

- När du vet att du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring bör du begära utträde från SHA

- Spara alla handlingar som rör ditt utlandsarbete såsom anställningsavtal, lönespecifikationer etc.

Om du fått arbete utanför EU/EES-området

Om du arbetar utanför EU/EES-området finns inga regler för samordning av socialförsäkringen och det saknas då normalt möjlighet att tillgodoräkna sig sådant arbete för att uppfylla villkoren för rätt till ersättning i Sverige. I vissa fall betraktas dock arbete utanför EU/EES-området som svenskt arbete och du omfattas då också av svensk arbetslöshetsförsäkring under arbetsperioden. Om du arbetar för en svensk arbetsgivare med säte i Sverige och om din lön utbetalas från Sverige betraktas ditt arbete som svenskt även om det utförs utomlands. Även tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka och biståndsarbete som Sida eller annan svensk statlig myndighet står lönekostnaden för betraktas som svenskt arbete.

Om ditt utlandsarbete är att betrakta som svenskt arbete ska du behålla ditt medlemskap i SHA. Om ditt utlandsarbete ska pågå endast en begränsad period kan det vara bra att behålla medlemskapet i SHA även om arbetet inte är att betrakta som svenskt. Kontakta SHA innan du påbörjar ditt utlandsarbete för information om medlemskap. 

Om du söker ersättning efter arbete i annat EU/EES-land

Om du är arbetslös efter att ha arbetat i annat EU/EES-land finns det en hel del saker du måste tänka på. Under den tid du arbetat i annat EU/EES-land har du omfattats av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring (undantag finns – se ovan) och normalt ska arbetslöshetsersättning då också sökas från det land i vilket arbetslösheten uppstår. För den som under arbetsperioden varit bosatt i annat land än arbetslandet gäller särskilda regler.

Om du varit bosatt i Sverige men arbetat i annat EU/EES-land och under arbetsperioden återvänt till Sverige minst en gång per vecka är du en så kallad gränsarbetare. En gränsarbetare som blir helt arbetslös ska söka arbetslöshetsersättning från bosättningsstaten. En gränsarbetare som endast blir delvis eller periodvis arbetslös ska istället söka arbetslöshetsersättning från arbetslandet. Om du är en helt arbetslös gränsarbetare och din bosättningsstat varit Sverige ska du alltså anmäla dig på svensk arbetsförmedling din första arbetslösa dag. Det är också viktigt att du direkt ansöker om inträde i en svensk arbetslöshetskassa för att skydda din rätt till inkomstrelaterad ersättning. En helt arbetslös gränsarbetare har rätt till inträde i den svenska a-kassa vars verksamhetsområde motsvarar den sysselsättning man haft i arbetslandet. Det är alltså inte säkert att du ska söka inträde i samma a-kassa som du var medlem i före utlandsarbetet. För att undvika att det uppstår glapp i din försäkringsperiod är det viktigt att du tar reda på i vilken a-kassa du har rätt till inträde. Om du varit verksam som egen företagare i arbetslandet har du såsom helt arbetslös gränsarbetare rätt till inträde i SHA.

Om du varit bosatt i Sverige under arbetsperioden men återvänt hem mer sällan än en gång per vecka är du en så kallad sällanhemvändare (även kallad oäkta gränsarbetare). En sällanhemvändare som blir delvis eller periodvis arbetslös ska söka arbetslöshetsersättning från arbetslandet. En sällanhemvändare som blir helt arbetslös har möjlighet att välja vilket land man vill söka arbetslöshetsersättning från, arbetslandet eller bosättningslandet. Om du är en helt arbetslös sällanhemvändare och väljer att söka ersättning från Sverige ska du anmäla dig på svensk arbetsförmedling din första arbetslösa dag. Samma regler gäller som för gränsarbetaren gällande rätt till inträde i svensk arbetslöshetskassa.

Vilken stat som anses vara din bosättningsstat utreds och bedöms av a-kassan. Vid denna bedömning ligger fokus på personens intressecentrum. SHA sänder ut blanketten ”fastställande av bosättningsstat” till dig som ett led i utredningen av bosättningsstat.

Om din bosättningsstat är Sverige och om du innan arbetslösheten arbetat i annat EU/EES-land har du såsom helt arbetslös gränsarbetare/sällanhemvändare rätt till inträde i en svensk arbetslöshetskassa och ska också söka arbetslöshetsersättning från Sverige. Du har då möjlighet att tillgodoräkna dig försäkringsperioder och arbetsperioder som fullgjorts i arbetslandet för att uppfylla villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige. Försäkringsperioder och arbetsperioder som fullgjorts i annat EU/EES-land ska styrkas med särskilda intyg som utfärdas av arbetslandets behöriga myndighet.  Normalt är det SHA som begär intyget från arbetslandet men om du själv har begärt intyget från arbetslandet bör du meddela SHA detta redan när du söker inträde/ersättning. Intygen har olika benämningar och kan heta PD U1, SED U002 eller SED U017. Har du fått något av dessa intyg från arbetslandet ska du sända in det till a-kassan.

Om du inte varit bosatt i Sverige under ditt utlandsarbete utan flyttat till arbetslandet ska du även ansöka om arbetslöshetsersättning i det land där du blir arbetslös. Undantag gäller för den som omfattas av femårsregeln i den nordiska konventionen om social trygghet, se mer om den nordiska konventionen nedan.

Om du fått arbete i Sverige direkt efter ditt utlandsarbete är det viktigt att du direkt vid återkomsten till Sverige ansöker om medlemskap i en a-kassa för att undvika glapp i din försäkringsperiod och skydda din rätt till inkomstrelaterad ersättning.

Att tänka på om du söker arbetslöshetsersättning i Sverige efter arbete i annat EU/EES-land

- Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag

- Ansök omgående inträde i svensk a-kassa

- Om du fått intyg PD U1, SED U002 eller SED U017 från arbetslandet, skicka in det till a-kassan

- Skicka in blanketten ”Underlag för fastställande av bosättningsstat”

Den nordiska konventionen

Mellan de nordiska länderna gäller en särskild överenskommelse som innebär utökade rättigheter i förhållande till vad som anges i EU-förordningarna. Den nordiska konventionen innehåller en så kallad femårsregel enligt vilken den som tidigare arbetat eller fått arbetslöshetsersättning i Sverige kan tillgodoräkna sig försäkringsperioder och arbetsperioder fullgjorda i annat nordiskt land utan att först arbeta i Sverige. Villkoren är att du omfattats av svensk arbetslöshetsförsäkring tidigare och att du återkommer till Sverige inom fem år från det att du lämnade den svenska arbetslöshetsförsäkringen för att arbeta i annat nordiskt land. Du måste också ansöka om medlemskap i en svensk a-kassa eller arbetslöshetsersättning från ALFA-kassan senast inom åtta veckor från det att försäkringstillhörigheten i det andra nordiska landet upphörde.  Du kan söka inträde i den a-kassa vars verksamhetsområde motsvarar den sysselsättning du hade i arbetslandet eller i den a-kassa du tillhörde innan du lämnade Sverige.

Den nordiska konventionen omfattar länderna Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och även Färöarna, Grönland och Åland. Den nordiska konventionen har antagits som lag i Sverige, Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet.  

Företagare som bedriver verksamhet i ett EU/EES-land och är bosatt i ett annat

Det är inte alla EU/EES-länder som har en arbetslöshetsförsäkring som omfattar egna företagare. Om du är bosatt i ett EU/EES-land som saknar arbetslöshetsförsäkring för företagare och bedriver din verksamhet i ett EU/EES-land som har en arbetslöshetsförsäkring för företagare så gäller särskilda regler vid arbetslöshet för dig som är gränsarbetare.

Den som är gränsarbetare och blir helt arbetslös ska normalt ansöka om arbetslöshetsersättning i bosättningsstaten. Undantag gäller dock för den som bedrivit verksamhet som egen företagare och som bor i ett land som saknar arbetslöshetsförsäkring för egna företagare. Om det land där du bedrivit din verksamhet som egen företagare har en arbetslöshetsförsäkring för företagare så kan du istället söka arbetslöshetsersättning från arbetslandet. Du har också möjlighet att söka arbete i ditt bosättningsland med bibehållen arbetslöshetsersättning från det före detta arbetslandet.

Sverige har en arbetslöshetsförsäkring som omfattar egna företagare. Om du bedrivit verksamhet som egen företagare i Sverige men är bosatt i ett annat EU/EES-land som saknar arbetslöshetsförsäkring för egna företagare ska du alltså ansöka om arbetslöshetsersättning från Sverige om du blir arbetslös. Du kan antingen ställa dig till arbetsmarknadens förfogande i Sverige och söka nytt arbete här eller, om du hellre vill söka nytt arbete i ditt bosättningsland, så kan du ta med dig din arbetslöshetsersättning dit.

Om du vill ta med dig din arbetslöshetsersättning och söka arbete i ditt bosättningsland måste du ansöka om ett intyg U2. Intyget ger dig rätt att få din svenska arbetslöshetsersättning utbetald under tid du söker arbete i annat EU/EES-land. Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som beslutar om rätt till intyg U2 och det är också IAF som utfärdar själva intyget. Mer information om intyg U2 hittar du på IAF:s hemsida - IAF.

Om du vill söka arbete i annat EU/EES-land

Bestämmelser i EU-förordningarna ger möjlighet att söka arbete i annat EU/EES-land med svensk arbetslöshetsersättning under tre månader. Detta gäller under förutsättning att du har rätt till arbetslöshetsersättning samt att du före avresan har varit registrerad som arbetssökande samt stått till arbetsmarknadens förfogande under minst fyra veckor.

Det är Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som fattar beslut gällande så kallade sökanderesor. IAF fattar beslut om sökanderesa genom att utfärda intyg U2. Mer information om sökanderesa samt ansökningsblanketter hittar du på IAF:s hemsida - IAF.

När du är på en sökanderesa ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen i söklandet. Det är SHA som betalar ut din ersättning under sökanderesan och du fortsätter att skicka in kassakort till SHA under sökanderesan.

Om du inte hittar något arbete under sökanderesan måste du återvända till Sverige inom tre månader för att ha rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning. Om du får ett arbete i söklandet är huvudregeln att du omfattas av arbetslandets arbetslöshetsförsäkring.

Om du åkt till ett annat nordiskt land för att söka arbete med intyg U2 eller E303 och får ett deltidsarbete gäller särskilda regler och du kan i vissa fall ha rätt till deltidsersättning från SHA. Ta i sådant fall kontakt med SHA för mer information.