Arbetslöshetsförsäkrad i Sverige under utlandsarbete?

I normalfallet är du arbetslöshetsförsäkrad i arbetslandet när du arbetar i något EU/EES-land. I vissa fall ska du dock fortsätta att vara arbetslöshetsförsäkrad i Sverige trots att du arbetar i annat EU/EES-land. Systemet för samordning av socialförsäkringsförmåner gäller hela socialförsäkringsområdet, inte bara arbetslöshetsförsäkringen och det är Försäkringskassan som är behörig institution i Sverige att fatta beslut om socialförsäkringstillhörigheten. Du bör därför alltid meddela Försäkringskassan om du fått ett arbete i annat EU/EES-land.  Om du ska fortsätta omfattas av svensk försäkring trots att du arbetar i annat EU/EES-land fattar Försäkringskassan särskilt beslut om detta.

Utsändning

Om din svenska arbetsgivare sänder ut dig för arbete i annat EU/EES-land under en begränsad period fortsätter du under vissa förutsättningar att omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring.  Försäkringskassan fattar beslut om att du fortfarande tillhör svensk socialförsäkring genom att utfärda intyg A1. Om du är utsänd av din svenska arbetsgivare och har intyg A1 ska du behålla ditt medlemskap i SHA under utsändningsperioden. Det arbete du utför som utsänd betraktas som svenskt arbete.

Arbete i flera länder

Man kan bara vara arbetslöshetsförsäkrad i ett land åt gången. För den som samtidigt arbetar i flera länder finns regler som bestämmer i vilket land man då ska vara försäkrad. Den som är bosatt i Sverige och också arbetar i Sverige ska normalt också vara försäkrad i Sverige, det är dock inte säkert att svensk försäkring är tillämplig då detta avgörs av flera faktorer.  Den som arbetar i flera länder bör kontakta Försäkringskassan för beslut om man omfattas av svensk försäkring.  

Andra undantag 

Det finns även flera andra situationer där svensk försäkring kan vara tillämplig trots att arbete utförs i annat EU/EES-land. Det finns särskilda regler för offentligt anställda, sjömän, resande och flygande personal, anställda av EU-organ och ambassadanställda. Om du tillhör någon av dessa kategorier bör du kontakta Försäkringskassan för beslut om huruvida du omfattas av svensk försäkring. Försäkringskassans beslut heter A1. Observera att Försäkringskassans beslut gäller för hela socialförsäkringsområdet inklusive arbetslöshetsförsäkringen. Skicka kopia av Försäkringskassans beslut till SHA så att du kan få rätt information om ditt medlemskap i a-kassan under arbetsperioden samt villkor för arbetslöshetsersättning efter avslutat arbete.

Att tänka på

Bestämmelserna om försäkringstillhörighet gäller både anställda och företagare. Kontakta alltid Försäkringskassan och SHA innan du påbörjar ett arbete i annat land.