meny

Kallelse till stämma 2017

Distriktens ombud vid SHA:s föreningsstämma kallas till ordinarie stämma tisdagen den 16 maj klockan 13.00 i SHA:s lokaler, Tegnérgatan 4, Stockholm för behandling av ärenden enligt § 8 kassans stadgar.

Ärenden

fastställande av föregående års resultaträkning och balansräkning,

beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

fastställande av budget och avgifter för kassan för nästkommande år

val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

val av revisorer och suppleanter

Ändring av bilagan till SHA:s stadgar gällande ombudsval eftersom Svensk Servicehandel & Fast Food har bytt namn till Convenience Stores Sweden.

Övriga frågor som framläggs av styrelsen eller revisorer samt frågor som väckts av medlem.