Den första arbetslöshetskassan i egentlig mening var Typografförbundets a-kassa som startade sin verksamhet i slutet av 1800-talet. Snart följde fler kassor. Då finansierades försäkringen helt med medlemsavgifter och ersättningen var därför mycket låg och reglerna för att få ersättning mycket restriktiva.

Den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen trädde ikraft 1935 men omfattade då endast anställda. Företagare stod därför helt utanför skyddet.

SHA:s historia sträcker sig tillbaka ända till den 27 november 1968 då understödsföreningen med firma Köpmännens Erkända Arbetslöshetskassa konstituerade sig. Tillskapandet kom sig av att lagstiftaren då hade påbörjat arbetet med att utreda om även företagare skulle kunna omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. För att vara redo när så var fallet beslöt sig några driftiga personer på Köpmannaförbundet att man skulle skapa en arbetslöshetskassa för sina medlemmar. Den 1 mars 1970 beviljades kassan registrering av Arbetsmarknadsstyrelsen.  

Till en början var det bara Köpmannaförbundets medlemmar som fick vara med i a-kassan men allteftersom tiden gick lättades på det kravet och även om handlare av olika former fortfarande utgör merparten av kassans medlemmar så omfattar kassans verksamhetsområde idag i stort sett samtliga företagare och även deras familjemedlemmar om de arbetar i verksamheten. Det finns ingen begränsning av storleken på företaget och heller inte något krav på att vara medlem i någon av de organisationer som kassan samarbetar med.

1997 gick Köpmannaförbundet samman med Grossistförbundet och Handelsarbetsgivarna och bildade Svensk Handel. Samtidigt ville Svenska Arbetsgivarförbundet (SAF) (numera Svenskt Näringsliv) vara med på ett hörn vad gäller a-kassan varför vi bytte namn till Svensk Handel och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, förkortat SHA.

I september 2013 förkortades namnet till Svensk Handels Arbetslöshetskassa och en ny logotyp lanserades. Det nya namnet förkortas dock precis som tidigare SHA och verksamhetsområdet är detsamma som tidigare.

I december 2016 fick SHA sin nuvarande logotyp i samband med att en ny hemsida med en ny och fräsch grafisk profil lanserades.

Idag har SHA omkring 12 600 medlemmar som är butikshandlare, ägare av industrier, konsulter, frisörer, jordbrukare, fotografer, hotellägare, campingplatsägare och mycket annat. Den gemensamma nämnaren är att de är företagare eller familjemedlemmar till företagaren.

A-kassans logotyp t o m 1997

 

A-kassans logotyp t o m augusti 2013

A-kassans logotyp t o m december 2016

 A-kassans nuvarande logotyp