SHA:s högsta organ är föreningsstämman som hålls en gång per år. Vid stämman närvarar ombud från de olika medlemsdistrikten. De organisationer som är representerade i SHA:s styrelse - Svensk Handel och Butikerna/Convenience Stores Sweden som utser ombud till stämman. Bland de direktanslutna medlemmarna (medlemmar vars företag inte är medlem i någon av dessa organisationer) väljs ett ombud. De två valdistrikt som vid föregående årsskifte hade flest medlemmar får välja ytterligare varsitt ombud till stämman.

SHA:s styrelse består av tre ledamöter och två suppleanter. Stämman väljer de flesta ledamöterna till styrelsen (samt styrelsesuppleanter) men utöver de av stämman valda ledamöterna har staten en representant (samt en suppleant) i styrelsen.

Styrelsen utser kassaföreståndare och även biträdande kassaföreståndare. Kassaföreståndaren sköter den dagliga verksamheten.

SHA har sitt säte i Stockholm och har för närvarande 10 anställda (inkl kassaföreståndare och biträdande kassaföreståndare).

Stadgar SHA

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017