SHA handlägger ersättnings- och medlemskapsärenden. För den ersättning vi betalar ut erhåller vi statsbidrag men bara om vi följer regelverket.

SHA är ingen myndighet men vid handläggningen av arbetslöshetsärenden ägnar vi oss åt myndighetsutövning. Vi följer vid myndighetsutövningen allmänna förvaltningsregler och offentlighets- och sekretessbestämmelser. I handläggningen av ärenden om arbetslöshetsförsäkring utgår vi från lagen om (1997:238) arbetslöshetsförsäkring (ALF) och när det gäller administration och medlemskapsärenden gäller lagen (1997:835) om arbetslöshetskassor (LAK).

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF är tillsynsmyndighet för alla a-kassor och tar fram tillämpningsföreskrifter för vår verksamhet. IAF granskar hur vi som arbetslöshetskassa efterlever bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringen. Om IAF kommer fram till att en arbetslöshetskassa har brutit mot juridiskt bindande regler kan IAF meddela erinringar mot kassans verksamhet eller förelägga kassan att vidta rättelse inom viss tid. IAF kan också besluta om indragning av statsbidrag till en kassa som inte följer ett sådant föreläggande eller återkräva statsbidrag som har betalats ut felaktigt till en kassa. IAF godkänner också de medlemsavgifter som kassorna tar ut.

Läs mer på IAF:s hemsida - IAF

Riksdagens ombudsmän – Justitieombudsmannen (JO)

Eftersom arbetslöshetskassan till stora delar ägnar sig åt myndighetsutövning står vi även under JO:s tillsyn. JO ska kontrollera att a-kassan och dess tjänstemän i myndighetsutövningen följer vad som anges i lagar och andra författningar.

Läs mer på JO:s hemsida - JO